fbpx

NIEPRAWIDŁOWE WĘZŁY CHŁONNE

 

   

Prawidłowe węzły chłonne są rożnej wielkości i mogą występować praktycznie wszędzie , ale główną ich cechą jest to że są podłużne czyli 2x dłuższe niż grubsze , mają hyperechogeniczną symetryczną wnękę i prawidłowe mają odwnękowe unaczynienie .

Pacjent zgłosił się na usg bo coś przy goleniu na szyi wyczuł .

Już w czasie oglądania i badania palpacyjnego zauważyłam nierówny obrys szyi i antysymetrie po lewej stronie .

W badaniu usg widoczne były liczne nieprawidłowe węzły chłonne , owalne , ciemne bez widocznej wnęki bez widocznego unaczynienia , niektóre miały ogniska martwicy – cechy przewlekłego procesu .

Węzły takie muszą być jak najszybciej zbadanie histopatologiczne , chirurg pobiera cały węzeł i patomorfolog ocenia w badaniu histopatologicznym rodzaj i charakter zmian.

Chłoniak to rodzaj nowotworu, który rozwija się w komórkach układu chłonnego, głównie w węzłach chłonnych.

Przyczyny chłoniaka nie są w pełni poznane, ale istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na jego powstanie. Oto niektóre z głównych czynników ryzyka związanych z chłoniakiem:

 1. Zaburzenia w układzie odpornościowym: Osoby o osłabionym układzie odpornościowym, na przykład po przeszczepie narządu, po terapii immunosupresyjnej lub zakażone wirusem HIV, mają większe ryzyko rozwoju chłoniaka.

 2. Infekcje wirusowe: Niektóre wirusy mogą zwiększać ryzyko rozwoju chłoniaka. Najbardziej znanym jest wirus Epstein-Barr (EBV), który jest związany z niektórymi typami chłoniaka, takimi jak chłoniak Burkitta i chłoniak nosogardzieli. Wirus HTLV-1 (ludzki wirus T-limfotropowy typu 1) jest związany z chłoniakiem komórek T.

 3. Niektóre choroby autoimmunologiczne takie jak toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów i choroba tarczycy Hashimoto, mogą zwiększać ryzyko rozwoju chłoniaka.

 4. Narażenie na niektóre substancje chemiczne, takie jak herbicydy, pestycydy, niektóre rozpuszczalniki i substancje toksyczne, może zwiększać ryzyko rozwoju chłoniaka. Na przykład, w chłoniaku Hodgkina związanym z chłoniakiem nosogardzieli, związek między długotrwałą ekspozycją na herbicyd Roundup zawierający glifosat a ryzykiem chłoniaka jest badany.

 5. Wiek i płeć: Niektóre rodzaje chłoniaka częściej występują u określonych grup wiekowych i płci. Na przykład, chłoniak Hodgkina częściej występuje u młodych osób, natomiast chłoniaki nieziarnicze częściej dotykają osób starszych.

Warto zauważyć, że większość osób z czynnikami ryzyka nie rozwinie chłoniaka, a niektórzy pacjenci bez oczywistych czynników ryzyka mogą być dotknięci tą chorobą. Chłoniak jest chorobą złożoną, a jego rozwój jest wynikiem interakcji wielu czynników genetycznych i środowiskowych.


Objawy chłoniaka
mogą się różnić w zależności od typu chłoniaka, stadium zaawansowania choroby oraz lokalizacji zmian nowotworowych. Poniżej przedstawiam najczęstsze objawy związane z chłoniakiem:

 1. Powiększenie węzłów chłonnych: Najbardziej charakterystycznym objawem chłoniaka jest powiększenie jednego lub więcej węzłów chłonnych. Mogą być one bezbolesne lub bolesne przy ucisku.

 2. Gorączka: W niektórych przypadkach chłoniaka może występować gorączka o nieznanej przyczynie, która może być utrzymująca się lub nawracająca.

 3. Utrata masy ciała: Osoby z chłoniakiem często doświadczają niezamierzonej utraty masy ciała, która może być znacząca i szybka.

 4. Nocne poty: Nadmierne pocenie się w nocy, zwłaszcza podczas snu, może być jednym z objawów chłoniaka.

 5. Zmęczenie: Ogólne osłabienie i przewlekłe zmęczenie są częstymi objawami chłoniaka, które nie ustępują pomimo odpoczynku.

 6. Upośledzenie odporności: Osoby z chłoniakiem mogą łatwiej chorować na infekcje, ponieważ nowotwór wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego.

 7. Powiększenie narządów wewnętrznych: Chłoniak może prowadzić do powiększenia narządów wewnętrznych, takich jak śledziona, wątroba lub migdałki, co może objawiać się bólem brzucha, uczuciem pełności czy trudnościami w trawieniu.

 8. Ból: W niektórych przypadkach chłoniaka mogą występować bóle kości, stawów lub mięśni.

 9. Objawy związane z narządami: Chłoniak w zaawansowanych stadiach może powodować objawy związane z narządami, takie jak duszności, kaszel, ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem czy ból głowy.

Warto pamiętać, że powyższe objawy nie są specyficzne dla chłoniaka i mogą występować w innych schorzeniach. Jeśli masz jakiekolwiek niepokojące objawy lub podejrzenie chłoniaka, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi odpowiednie badania diagnostyczne i ustali właściwą diagnozę.

Diagnostyka w kierunku chłoniaka obejmuje szereg różnych badań i procedur, które pomagają w ustaleniu ostatecznej diagnozy. Oto niektóre z podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w przypadku podejrzenia chłoniaka:

 1. Wywiad medyczny i badanie fizykalne: Lekarz przeprowadzi wywiad, podczas którego zadaje pytania dotyczące objawów, historii medycznej oraz rodzaju i czasu trwania objawów. Następnie zostanie przeprowadzone dokładne badanie fizykalne, podczas którego lekarz oceni powiększenie węzłów chłonnych, narządów wewnętrznych i innych objawów.

 2. Badania laboratoryjne: Przeprowadzenie kompletnego badania krwi, w tym morfologii krwi, może dostarczyć informacji o obecności ewentualnych odchyleń, takich jak zmiany w liczbie komórek krwi lub poziomie elektrolitów. Dodatkowo, badanie krwi może obejmować badanie stężenia białka C-reaktywnego (CRP) oraz wskaźników funkcji wątroby i nerek.

 3. Biopsja węzła chłonnego: Biopsja węzła chłonnego jest kluczowym badaniem, które umożliwia ocenę tkanki węzła chłonnego pod mikroskopem. Istnieje kilka sposobów pobrania próbki, w tym biopsja cienkoigłowa, biopsja węzła chłonnego przezskórna lub biopsja węzła chłonnego w trakcie zabiegu chirurgicznego. Próbka jest następnie badana przez patomorfologa, który może zidentyfikować obecność i typ chłoniaka.

 4. Badania obrazowe: Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (RM) i pozytonowa tomografia emisyjna (PET), mogą pomóc w ocenie zaawansowania choroby i identyfikacji zmian węzłów chłonnych oraz innych narządów wewnętrznych.

 5. Badania cytogenetyczne i molekularne: Badania cytogenetyczne i molekularne mogą dostarczyć informacji na temat aberracji chromosomowych i mutacji genetycznych związanych z chłoniakiem. Przykłady to badanie PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy), FISH (hybrydyzacja fluorescencyjna in situ) lub sekwencjonowanie DNA.

Po przeprowadzeniu tych badań, lekarz będzie mógł postawić ostateczną diagnozę chłoniaka, określić jego typ, stopień zaawansowania oraz wybrać odpowiednią strategię leczenia. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii lub onkologii

Leczenie chłoniaka zależy od wielu czynników, takich jak typ chłoniaka, stadium choroby, wiek pacjenta, ogólny stan zdrowia oraz preferencje pacjenta. Oto kilka podstawowych metod leczenia stosowanych w przypadku chłoniaka:

 1. Chemioterapia: Chemioterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia chłoniaka. Polega na stosowaniu leków przeciwnowotworowych, które mają na celu zniszczenie komórek nowotworowych lub zahamowanie ich wzrostu. Chemioterapia może być podawana w formie tabletek, w zastrzykach lub infuzjach.

 2. Radioterapia: Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizujące do zniszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana jako terapia pierwotna lub jako uzupełnienie chemioterapii. Radioterapia jest ukierunkowana na konkretne obszary ciała, w których występują zmiany nowotworowe.

 3. Immunoterapia: Immunoterapia to terapia, która wzmacnia naturalną odpowiedź immunologiczną organizmu w walce z chłoniakiem. Przykłady to blokery punktu kontrolnego, takie jak leki anty-PD-1 (np. pembrolizumab) lub anty-CD20 (np. rituximab), które pomagają układowi odpornościowemu w rozpoznawaniu i zwalczaniu komórek nowotworowych.

 4. Terapia celowana: Terapia celowana wykorzystuje leki, które są skierowane bezpośrednio przeciwko specyficznym zmianom molekularnym lub genetycznym w komórkach nowotworowych. Te leki mogą mieć mniej skutków ubocznych niż tradycyjna chemioterapia i mogą być stosowane w przypadku określonych rodzajów chłoniaka.

 5. Przeszczepienie komórek macierzystych: Przeszczepienie komórek macierzystych, znane również jako przeszczepienie szpiku kostnego, może być rozważane u niektórych pacjentów z chłoniakiem, zwłaszcza w przypadku zaawansowanej choroby lub nawrotu po leczeniu. Przeszczepienie polega na zastąpieniu uszkodzonego lub zniszczonego szpiku kostnego zdrowymi komórkami macierzystymi, które mają zdolność do regeneracji układu krwiotwórczego.

Leczenie chłoniaka często wymaga kombinacji różnych metod terapeutycznych. Plan leczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół specjalistów, zwykle hematologa lub onkologa. Regularne kontrole i ścisła współpraca zespołu medycznego są kluczowe w monitorowaniu postępów i skuteczności leczenia chłoniaka.


Rokowanie
w przypadku chłoniaka zależy od wielu czynników, takich jak typ chłoniaka, stadium choroby, wiek pacjenta, ogólny stan zdrowia oraz odpowiedź na leczenie. Ogólnie rzecz biorąc, rokowanie dla chłoniaka może być zróżnicowane i może się znacznie różnić w zależności od indywidualnego przypadku. Niektóre chłoniaki mają bardzo dobre rokowanie, podczas gdy inne mogą być bardziej agresywne i mają gorsze rokowanie.

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na rokowanie w przypadku chłoniaka:

 1. Typ chłoniaka: Istnieje wiele różnych typów chłoniaka, które mają odmienne rokowanie. Niektóre typy chłoniaka, takie jak chłoniak Hodgkina w stadium wczesnym, mają wysoki wskaźnik wyleczenia, podczas gdy inne, takie jak niektóre chłoniaki nieziarnicze, mogą mieć bardziej zmienny wynik leczenia.

 2. Stadium choroby: Stadium choroby odzwierciedla zaawansowanie chłoniaka. Chłoniak wczesny (stadium I lub II) ma zwykle lepsze rokowanie niż chłoniak zaawansowany (stadium III lub IV), ponieważ łatwiej jest go kontrolować i leczyć we wczesnych stadiach.

 3. Odpowiedź na leczenie: Reakcja na leczenie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rokowanie. Pacjenci, którzy osiągają pełną remisję (brak wykrywalnej choroby) po leczeniu mają lepsze rokowanie niż ci, którzy mają trwałe lub nawrotowe objawy.

 4. Wiek pacjenta: W niektórych przypadkach młodsi pacjenci mają lepsze rokowanie niż starsi pacjenci, ponieważ są w lepszym ogólnym stanie zdrowia i lepiej tolerują leczenie.

 5. Czynniki ryzyka: Obecność pewnych czynników ryzyka, takich jak duża masa guza, obecność pewnych mutacji genetycznych lub obecność innych chorób współistniejących, może wpływać na rokowanie.

Należy pamiętać, że każdy przypadek chłoniaka jest inny, a rokowanie jest indywidualne dla każdego pacjenta. Ważne jest, aby rozmawiać z lekarzem specjalistą, który może dostarczyć dokładne informacje na temat rokowania w oparciu o konkretne cechy przypadku oraz wyniki badań i leczenia.

 

Similar blogs

Nadal pracujemy!

Nadal pracujemy!

Bezpłatne badania USG PIERSI.

Bezpłatne badania USG PIERSI.

PROFILAKTYKA WTÓRNA

PROFILAKTYKA WTÓRNA

Współpracujemy

Z MEDICOVER

POLMED 

INTERPOLSKA 

PORADNIA  UNIMED ZABRZE
NZOZ UNIMED ZABRZE PADEREWSKIEGO 2 
+48 32 275 03 81

Poradnia Na Dubiela Klepaczka Wach Sp.j.,
ul. Pawła Dubiela 3, 41-800 Zabrze,

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MED-DENTAL 41-706 Ruda Śląska , ul. Harcerska 3 

PORADNIA MEDERIS ZABRZE
NZOZ  MEDERIS ZABRZE PLAC KRAKOWSKI 10 
32 271 03 47   http://www.mederis.pl/

DANE KONTAKTOWE

Centrum Ultrasonograficznej Diagnostyki s.c.
Magdalena Romańczuk,
Patrycja Wyciszczok-Łowińska
ul. ŁASKIEGO 3
ZABRZE - PAWŁÓW
NIP 648-279-23-61
REGON - 381750852

Rejestracja:
od pon-piątku 735-589-594

Zapisz się do naszego newslettera!

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności